<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="/module/jslib/jquery/jpage/dataproxy.jsp?page=1&appid=1&appid=1&webid=103&path='/'&columnid=3717&unitid=27819&webname='烟台市人民检察院'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tr> <td align="left"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> </table></td> </tr> </table><record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/8/26/art_3717_834050.html" target="_blank" class="b14">检察视野下未成年人犯罪记录封存制度之构建</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-08-26</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/7/17/art_3717_834051.html" target="_blank" class="b14">加强检察机关侦查监督部门执法规范化建设的理性思考</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-07-17</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/6/10/art_3717_834052.html" target="_blank" class="b14">刍议如何推进执法规范化建设</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-06-10</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/3/4/art_3717_834053.html" target="_blank" class="b14">捕后羁押必要性审查工作机制实践研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-03-04</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/1/6/art_3717_834054.html" target="_blank" class="b14">我国刑事庭前会议制度探析</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-01-06</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/12/11/art_3717_834055.html" target="_blank" class="b14">构建律师监督评议制度提升执法规范化水平</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-12-11</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/11/14/art_3717_834056.html" target="_blank" class="b14">关于检察机关执法规范化建设的理论和实务探究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-11-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/10/8/art_3717_834057.html" target="_blank" class="b14">浅谈派驻检察室的实践探索与创新发展</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-10-08</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/9/4/art_3717_834058.html" target="_blank" class="b14">派驻检察室的规范化建设路径探析</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-09-04</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/8/28/art_3717_834059.html" target="_blank" class="b14">家庭教养方式对犯罪青少年人格特征的影响</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-08-28</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/7/18/art_3717_834060.html" target="_blank" class="b14">航班“诈弹”案的启示</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-07-18</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/6/20/art_3717_834061.html" target="_blank" class="b14">大力加强检察机关廉政文化建设</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-06-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/5/30/art_3717_834062.html" target="_blank" class="b14">论预防文化建设的功能作用及发展创新的途径</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-05-30</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/4/18/art_3717_834063.html" target="_blank" class="b14">逻辑与经验——通向法律真实的双轨</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-04-18</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/3/22/art_3717_834064.html" target="_blank" class="b14">民间借贷与非法集资的界分及刑民责任研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-03-22</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/2/21/art_3717_834065.html" target="_blank" class="b14">浅谈刑事审前程序的制度设计、存在问题和改革设想</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-02-21</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/1/4/art_3717_834066.html" target="_blank" class="b14">未成年人权益保护的曙光和困境</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-01-04</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/11/1/art_3717_834067.html" target="_blank" class="b14">试析刑事诉讼法修改对侦查监督工作的影响及应对措施</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-11-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/8/16/art_3717_834068.html" target="_blank" class="b14">新刑诉法对诉讼监督职能的完善</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-08-16</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/5/7/art_3717_834069.html" target="_blank" class="b14">浅议我国刑事质证制度之完善</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-05-07</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/3/31/art_3717_834070.html" target="_blank" class="b14">论诉讼羁押必要性审查</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-03-31</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/2/15/art_3717_834071.html" target="_blank" class="b14">论民事审判中法官自由裁量权的正确行使</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-02-15</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2012/1/9/art_3717_834072.html" target="_blank" class="b14">高校腐败犯罪风险预警预测及防控体系建设</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2012-01-09</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/12/12/art_3717_834073.html" target="_blank" class="b14">检察建议在参与社会管理创新中的价值及运用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-12-12</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/10/31/art_3717_834074.html" target="_blank" class="b14">民事检察和解的合理性解析及制度构建</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-10-31</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/8/24/art_3717_834075.html" target="_blank" class="b14">刑事二审不开庭审理案件检察监督制度研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-08-24</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/7/19/art_3717_834076.html" target="_blank" class="b14">浅谈伪造矿难骗赔案件的法律适用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-07-19</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/6/23/art_3717_834077.html" target="_blank" class="b14">对不起诉案件实施非刑罚处罚的司法适用及实践探索</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-06-23</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/5/22/art_3717_834078.html" target="_blank" class="b14">“两个证据规定”的理解与适用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-05-22</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/4/24/art_3717_834079.html" target="_blank" class="b14">关于2008年以来全市职务犯罪案件判决情况的调研报告</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-04-24</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/3/22/art_3717_834080.html" target="_blank" class="b14">试论民事执行检察监督的范围和程序</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-03-22</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/3/6/art_3717_834081.html" target="_blank" class="b14">宽严相济刑事政策及其贯彻实施</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-03-06</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/2/18/art_3717_834082.html" target="_blank" class="b14">宽严相济刑事政策在检察工作中的具体应用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-02-18</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/1/28/art_3717_834083.html" target="_blank" class="b14">以国学指导公诉工作的实践与探索研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-01-28</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/12/16/art_3717_834084.html" target="_blank" class="b14">浅论检察建议在参与社会管理创新中的作用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-12-16</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/12/6/art_3717_834085.html" target="_blank" class="b14">深入推进社会管理创新&amp;nbsp;努力构建预防青少年犯罪长效机制</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-12-06</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/11/26/art_3717_834086.html" target="_blank" class="b14">建立和完善涉法涉诉信访案件长效机制研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-11-26</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/11/24/art_3717_834087.html" target="_blank" class="b14">基层检察院应对网络舆情的问题研究</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-11-24</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/11/8/art_3717_834090.html" target="_blank" class="b14">试论未成年人犯罪品行调查制度的构建</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-11-08</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/11/8/art_3717_834089.html" target="_blank" class="b14">关于我国刑事诉讼证据制度改革的探讨</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-11-08</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/11/8/art_3717_834088.html" target="_blank" class="b14">建立附条件不起诉制度之我见</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-11-08</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/10/28/art_3717_834091.html" target="_blank" class="b14">论品格证据在未成年人刑事案件平和司法中的运用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-10-28</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/10/9/art_3717_834092.html" target="_blank" class="b14">论延押案件审查模式的完善</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-10-09</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/9/19/art_3717_834094.html" target="_blank" class="b14">行政公益诉讼中的原告资格探讨</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-09-19</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/9/19/art_3717_834093.html" target="_blank" class="b14">我国检察机关提起公益诉讼的可行性分析及其相关程序构想</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-09-19</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/9/1/art_3717_834095.html" target="_blank" class="b14">恢复性司法在实践中的应用</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-09-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/8/19/art_3717_834096.html" target="_blank" class="b14">试论刑事诉讼被害人救助体系的确立</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-08-19</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/29/art_3717_834098.html" target="_blank" class="b14">浅议洗钱罪的几个问题</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-29</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/29/art_3717_834097.html" target="_blank" class="b14">简论刑事和解制度及其构建</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-29</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/20/art_3717_834099.html" target="_blank" class="b14">试论我国应建立沉默权制度</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/8/art_3717_834100.html" target="_blank" class="b14">浅议刑事不起诉制度的完善</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-08</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/6/11/art_3717_834101.html" target="_blank" class="b14">关于量刑建议权探讨以及创新做法</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-06-11</span> </td> </tr> ]]></record> </recordset> </datastore>
 
365网址导航大全版权所有 烟台市综合信息中心制作 本网站信息未经批准不得转载
地址:烟台市莱山区港城东大街1103号 电话:(0535)3011000 传真:(0535)3011027 E-mail:admin@www.hezent.com
建议使用分辨率:1024*768
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统